بخشدار مرکزی خرمشهر

 

عباس پورمند – بخشدار مرکزی

نام و نام خانوادگی : عباس پورمند

مدرک و رشته تحصیلی :

                                                 

سابقه کار :

 

سمت فعلی : بخشدار مرکزی خرمشهر