بخشدار مینو

 

نام و نام خانوادگی : اسفندیار تمی

مدرک ورشته تحصیلی :
سمت فعلی : بخشدار مینو از توابع شهرستان خرمشهر
________________________________________