دهستانها

 

دهستانها و روستاهای بخش مرکزی شهرستان خرمشهر
دهستان حومه غربی
به مرکزیت روستای پل نو مشتمل بر ۳۳ روستا ، مزرعه و مکان بشرح ذیل :
ایستگاه حسینیه – پاسگاه نگهبانی وزارت راه – پاسگاه ژاندارمری شلمچه – پل نو- تومار – جدیده – حدود – خین – دربند غربی – سرحانیه سفلی – سوره – سعیدان – شبیشه- شاه خوره کوچک – شاه خوره بزرگ – طواله دو – طواله – عریض – فیلیه – کیلومتر نود – کوت ناصر – گرم دشت – مندوان – مفتیه عریض – محوله ابو جدیع- مصلاوی – مومنین – مچری – نهر یوسف – یوگه علیا – یوگه سفلی
دهستان حومه شرقی :
به مرکزیت روستای حفار شرقی مشتمل بر ۳۵ روستا – مزرعه و مکان بشرح زیر :
اتحاد کاروان- احمدی – ام التلول – بدریه- حفار مشهود – حنیشیه – حفار غربی – حفار شرقی – حفار شرقی پائین – رمسان – زویدات – ژاندرامری – سرحفار شرقی – شلهه – شنه – طویشه – عبدالخالق- فرودگاه – قصبه منیعات – کارخانه پتروشیمی – مهر آباد – مقامسیه – منیخ – معمره – مارد – موسسه شاهمراد – موسسه – کشاورزی محمدی – محسنی – مکنیه لرستانی – مکنیه – بالا – مکینه سرهنگ – مزرعه – مزرعه – یوسف- مکنیه جابر
دهستان غرب کارون :
به مرکزیت روستای کفییشه مشتمل بر ۲۰ روستا ، مزرعه و مکان بشرح زیر:
ام الخرین – ام نوشه – ام السواد- دیم ابن نجم – رحمانیه زبون – رهوالی – رحمانیه فیصلی – رحمانیه قدیم – رحمانیه کعبی – سبعه- سبعه دو – سویچتی دو – سویچتی یک – سویچتی مرهیج- شریعه ام تمن – شریعه سید عبود – کفیشه – مشارع- مکسر حسینی – مشیریجه