شرایط اقلیمی خرمشهر

  • ۱- آب و هوای گرم و مرطوب
  • ۲- بارش بسیار کمتر از میزان متوسط کشور (mm 250 متوسط کشور )
  • ۳- وجود رودخانه های پر آب کارون ، اروند و بهمنشیر
  • ۴- خاک آبرفتی با PH قلیایی
  • ۵- EC بالای آب رودخانه ها