فرهنگ و هنر

الف- موسسه قرآنی

 

تعداد

۸

 

 

 

 

ب-  کانون فرهنگی مساجد

تعداد

۲۳

 

 

 

 

پ-  مجتمع فرهنگی

تعداد

۳

 

 

 

ت-  کانون تبلیغاتی و آگهی

تعداد

۶

 

 

 

 

ج-  موسسه فرهنگی

تعداد

۲

 

 

 

چ-  دفتر نمایندگی مطبوعات

تعداد

۱۳

 

 

 

ح-  نمایندگی خبرگزاری ها

تعداد

۴

 

 

 

خ-  سینما

تعداد
نوع
نام

۱
دو سالنه
نخل

 

د- کتابخانه های عمومی

تعداد
نوع

۵
نهاد

۲
مشارکتی

 

ذ- چاپخانه

 
تعداد
نوع

۴
عادی

۱
دیجیتال

جمع کل
۵
 

 

ر- هنرمندان و انجمن های هنری

تعداد هنرمندان
۵۰۰ نفر

تعداد انجمن های هنری
۷

نام انجمن های هنری
۱-فیلم و عکس ۲-خوشنویسی ۳-شعر ۴-داستان ۵- نمایش ۶-هنرهای تجسمی ۷-موسیقی