لیست اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان خرمشهر
ردیف شهرستان بخش دهستان نام و نام خانوادگی سمت در شورا
۱ خرمشهر مرکزی سوره مهدی نائلی پور رئیس شورا
۲ خرمشهر مرکزی سوره ثجیل ثامری نائب رئیس شورا
۳ خرمشهر مرکزی سوره رضا جراحی غانمی منشی
۴ خرمشهر مرکزی سوره لطیف عاشور نژاد منشی
۵ خرمشهر مرکزی سوره عمار غانمی پور منشی
۶ خرمشهر مرکزی شهرک سادات سید عبدالعزیز حسینی اصل رئیس شورا
۷ خرمشهر مرکزی شهرک سادات سیدمهدی هاشمیان نائب رئیس شورا
۸ خرمشهر مرکزی شهرک سادات سیدجمیل علویان اصل منشی
۹ خرمشهر مرکزی پل نو عبدالحسین ربیعی نژاد رئیس شورا
۱۰ خرمشهر مرکزی پل نو عباس آفرندیده نائب رئیس شورا
۱۱ خرمشهر مرکزی پل نو احمد ظهیری منشی
۱۲ خرمشهر مرکزی مصلاوی عبدالزهرا مصلاویان اصل رئیس شورا
۱۳ خرمشهر مرکزی مصلاوی عباس مصلاویان اصل نائب رئیس شورا
۱۴ خرمشهر مرکزی مصلاوی جبار عاطب زاده منشی
۱۵ خرمشهر مرکزی دربندغربی مهدی عیسی پورچنعانی رئیس شورا
۱۶ خرمشهر مرکزی دربندغربی شاکر شریفی نائب رئیس شورا
۱۷ خرمشهر مرکزی دربندغربی شاکر نوری زاده منشی
۱۸ خرمشهر مرکزی دربندغربی عبدالامیر شریفی منشی
۱۹ خرمشهر مرکزی دربندغربی محمد یوسف زاده منشی
۲۰ خرمشهر مرکزی جدیده مرتضی ثامری پور رئیس شورا
۲۱ خرمشهر مرکزی جدیده حسین سلیمانی نائب رئیس شورا
۲۲ خرمشهر مرکزی جدیده جواد شریفی منشی
۲۳ خرمشهر مرکزی جدیده سعید ثابتی منشی
۲۴ خرمشهر مرکزی جدیده حسین زویری منشی
۲۵ خرمشهر مرکزی رمسان عیسی شرجی رئیس شورا
۲۶ خرمشهر مرکزی رمسان صلاح غلامی پور نائب رئیس شورا
۲۷ خرمشهر مرکزی رمسان عبدعلی خلفیان منشی
۲۸ خرمشهر مرکزی بدریه عبدالمنعم خلفی رئیس شورا
۲۹ خرمشهر مرکزی بدریه حافظ محسنی نائب رئیس شورا
۳۰ خرمشهر مرکزی بدریه مسلم خلفی منشی
۳۱ خرمشهر مرکزی منیخ علیرضا تمامی منیخ رئیس شورا
۳۲ خرمشهر مرکزی منیخ حسن تمامی منیخ نائب رئیس شورا
۳۳ خرمشهر مرکزی منیخ یاسین مغیفاوی منشی
۳۴ خرمشهر مرکزی منیخ حسین تمامی منیخ منشی
۳۵ خرمشهر مرکزی منیخ سیدحسین هاشمی منیخ منشی
۳۶ خرمشهر مرکزی شلهه علی محیسن رئیس شورا
۳۷ خرمشهر مرکزی شلهه عبدالحسین محیسن نائب رئیس شورا
۳۸ خرمشهر مرکزی شلهه امید تویجاوی منشی
۳۹ خرمشهر مرکزی مقامسیه عبود مطور حفار رئیس شورا
۴۰ خرمشهر مرکزی مقامسیه علی مطور نائب رئیس شورا
۴۱ خرمشهر مرکزی مقامسیه شاکر مطور حفار منشی
۴۲ خرمشهر مرکزی حفارشرقی جواد ثامری پور رئیس شورا
۴۳ خرمشهر مرکزی حفارشرقی ظاهر شاهی پور نائب رئیس شورا
۴۴ خرمشهر مرکزی حفارشرقی عبدالباقر سلیمی منشی
۴۵ خرمشهر مرکزی حفارشرقی حسین شویخی منشی
۴۶ خرمشهر مرکزی حفارشرقی سیدمحمود خومایات منشی
۴۷ خرمشهر مرکزی شنه کاظم پورمحمد بچاری رئیس شورا
۴۸ خرمشهر مرکزی شنه محمد شریف مطورعلیان نائب رئیس شورا
۴۹ خرمشهر مرکزی شنه هاشم عبود زاده منشی
۵۰ خرمشهر مرکزی حنیشیه حسین مهاوی رئیس شورا
۵۱ خرمشهر مرکزی حنیشیه مصطفی مهاوی پور نائب رئیس شورا
۵۲ خرمشهر مرکزی حنیشیه عبدمحمد مهاوی منشی
۵۳ خرمشهر مرکزی سویچتی۲ مالک سبتی رئیس شورا
۵۴ خرمشهر مرکزی سویچتی۲ الهام علوانی نائب رئیس شورا
۵۵ خرمشهر مرکزی سویچتی۲ جلیل سبتی منشی
۵۶ خرمشهر مرکزی ام السواد محمود آلبو خنفر رئیس شورا
۵۷ خرمشهر مرکزی ام السواد حبیب خنفری زاده نائب رئیس شورا
۵۸ خرمشهر مرکزی ام السواد محمد خنفری منشی
۵۹ خرمشهر مرکزی سویچتی۱ عدنان آلبوناصری رئیس شورا
۶۰ خرمشهر مرکزی سویچتی۱ مسعود سیلاوی نائب رئیس شورا
۶۱ خرمشهر مرکزی سویچتی۱ جهاد سیلاوی منشی
۶۲ خرمشهر مرکزی ام الخرین جاسم غبیشاوی رئیس شورا
۶۳ خرمشهر مرکزی ام الخرین علی حزین حزبی نائب رئیس شورا
۶۴ خرمشهر مرکزی ام الخرین مینا ازان منشی
۶۵ خرمشهر مرکزی رحمانیه فیصلی کاظم هاشمی رئیس شورا
۶۶ خرمشهر مرکزی رحمانیه فیصلی صمد هاشمی منفرد نائب رئیس شورا
۶۷ خرمشهر مرکزی رحمانیه فیصلی علی هاشمی منشی
۶۸ خرمشهر مرکزی شریعه سید عبود حاتم عشیراوی رئیس شورا
۶۹ خرمشهر مرکزی شریعه سید عبود سیدحسن موسوی نائب رئیس شورا
۷۰ خرمشهر مرکزی شریعه سید عبود سیدعلی موسوی منشی
۷۱ خرمشهر مرکزی کفیشه منصور کعبی رئیس شورا
۷۲ خرمشهر مرکزی کفیشه منصور آلبوناصری نائب رئیس شورا
۷۳ خرمشهر مرکزی کفیشه حمزه عساکره منشی