مشخصات دهیاران بخش مرکزی

بانک اطلاعاتی دهیاران بخش مرکزی خرمشهر
ردیف شهرستان بخش دهستان دهیاری نام و نام خانوادگی
۱ خرمشهر مرکزی حومه غربی دربندغربی وهب مدنی
۲ خرمشهر مرکزی حومه غربی مصلاوی عدنان سگری
۳ خرمشهر مرکزی حومه غربی جدیده فاخر مطور
۴ خرمشهر مرکزی حومه غربی سوره محمد غانمی پور
۵ خرمشهر مرکزی حومه غربی سرحانیه سفلی مجیدمحمدیان هلالی
۶ خرمشهر مرکزی حومه غربی پل نو یوسف شرجی
۷ خرمشهر مرکزی حومه شرقی منیخ سیدارضا ادریس پور
۸ خرمشهر مرکزی حومه شرقی مقامسیه محمدخلفی
۹ خرمشهر مرکزی حومه شرقی بدریه هانی خلفی
۱۰ خرمشهر مرکزی حومه شرقی شنه حسن علی فرحانی
۱۱ خرمشهر مرکزی حومه شرقی رمسان مصطفی شرجی
۱۲ خرمشهر مرکزی حومه شرقی حفارشرقی کاظم ثامری پور
۱۳ خرمشهر مرکزی حومه شرقی معمره صنگور ریاض صنگورنژاد
۱۴ خرمشهر مرکزی حومه شرقی شلهه بهرام پور عبدالله
۱۵ خرمشهر مرکزی غرب کارون سویچتی۳ جواد مالکی
۱۶ خرمشهر مرکزی غرب کارون رحمانیه کعبی کاظم مشرفی زاده
۱۷ خرمشهر مرکزی غرب کارون ام نوشه مجیدرازقی
۱۸ خرمشهر مرکزی غرب کارون رحمانیه فیصلی موسی مطور جزیره
۱۹ خرمشهر مرکزی غرب کارون دیم ابن نجم فیصل هاشمی طاهری
۲۰ خرمشهر مرکزی غرب کارون سویچتی۲ ناصرعلوانی
۲۱ خرمشهر مرکزی غرب کارون ام الخرین عبدالامیرحزبی
۲۲ خرمشهر مرکزی غرب کارون کفیشه علی دریساوی
۲۳ خرمشهر مرکزی غرب کارون سویچتی یک فاخر عیدان
۲۴ خرمشهر مرکزی غرب کارون سبعه ناجی هاشمی