معاونت سیاسی و اجتماعی

 

                                                                                                             علی زاده اریفی – معاون سیاسی و اجتماعی

 

 

نام و نام خانوادگی : علی زاده اریفی

تاریخ تولد : ۱۳۶۹

سوابق تحصیلی:

  1. کارشناسى مهندسى عمران دانشگاه آزاد اسلامى واحد آبادان
  2. کارشناسى ارشد مهندسى عمران گرایش سازه دانشگاه آزاداسلامى واحد آبادان
  3. دانشجوى دکترى عمران گرایش سازه دانشگاه آزاداسلامى واحد اهواز

________________________________________