معاون برنامه ریزی و توسعه

                                                                                                                                       سعدیه بحری پور – معاون برنامه ریزی و توسعه

 

نام و نام خانوادگی : سعدیه بحری پور

تاریخ تولد : ۱۳۵۶

 

________________________________________

سوابق مسئولیتی