موقعیت جغرافیایی شهرستان خرمشهر

قرارگیری  در منتهی الیه خاک سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران در جنوب غربی کشور و استان خوزستان و دارای قریب به ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق

قرارگیری در عرض جغرافیایی شمالی  ۳۰ درجه و طول جغرافیایی شرقی  ۴۸ درجه

ارتفاع متوسط از سطح دریا ۵ متر و منتهی به بندر خرمشهر در محل تلاقی کارون و اروند

 

مساحت : ۵/۶۷ کیلومتر مربع