نماینده مردم خرمشهر و مینو در مجلس شورای اسلامی

ماینده مردم خرمشهر و جزیره مینو در مجلس شورای اسلامی :

جناب حاج عبدالله سامری