1397/04/03
اخبار فرمانداری خرمشهر
عكس معاونت سياسي و اجتماعي

 

عزیز ساعدی - معاون سياسي و اجتماعي

معاونت سياسي - اجتماعي
نام و نام خانوادگی:  عزیز ساعدی

 سوابق تحصیلی:

1- لیسانس مترجمی زبان عربی

2- فوق لیسانس ادبیات عرب

3-  دانشجوی دکتری ادبیات عرب

 

سمت: معاون سیاسی و اجتماعی 

_________________________________________________
سوابق مسئولیتی ( اجرایی – سیاسی و علمی ):

1-   مدیر بازارچه های مرزی خرمشهر در سال 1383

 2-  شهردار بستان در سال 1389

3-  شهردار کوت سید نعیم در سال 1392

4-  شهردار سوسنگرد در سال 1392

5-  سرپرست شهرداری خرمشهر در سال 1394

 6-  سرپرست شهرداری خرمشهر در سال 1395

 7-  شهردار خرمشهر در سال 1395

8-  معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر در سال 1397