درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
       
  1397/04/03
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

حقوق و تکالیف نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

الف   حقوق قانونی نامزدها در زمان ثبت نام

·         داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

·         از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنون است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تامین و تضمیت لازم ممکن نباشد.

·         هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصا و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می رسد، عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

ب تکالیف قانونی نامزدها در زمان ثبت نام

·        انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1.     اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2.     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3.     ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4.     داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

5.     نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6.     سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

7.     حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال.

·        داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستنثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

·        اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1.     کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند.

2.     ملاکین بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت داده اند.

3.     وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4.     کسانی که به جرم اقدام علیه علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

5.     محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

6.     مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7.     محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8.     قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

9.     محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانونی اساسی باشند.

10.                        وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت رئیسه کانون های حزب رستاخیز و  حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلس سنا، شورای ملی سابق و ماموران ساواک.

11.                        محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکمه صالحه قضائی.

·        هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر اینصورت نامزدی آنها کلا باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.

·        به هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (الف) و (ب) ماده 29 قانون شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است.

ج حقوق و تکالیف نامزدها در زمان بررسی صلاحیت ها

·        فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیئت اجرایی انتخابات را به ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند.

·        کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.

·        گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایات در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود. چنانچه نظرهیئت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تائید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام می نماید.

·        هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

·        فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت، مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان اعلام نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتیا به شورای نگهبان شکایت نماید.

·        در صورتی که هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

 

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

مصوب 22/08/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود ) موظف اند صرفا براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند.

1.      مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

2.      درصورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی  رسانده شود.

الف در کلیه موارد به استثنای بندهای " ب ، ج و د " دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی میرسد.

ب در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شو، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضورا به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتبا به وی ابلاغ می شود.

ج چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحو اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد شد.

تبصره 1 – ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

تبصره 2 – مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقا رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

تبصره 3 – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تائید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد نماید، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

تبصره 4 – رای گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 20 مهر 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و  در تاریخ 22/08/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

د حقوق نامزدها در دوره تبلیغات انتخابات:

·         آغاز فعالیت انتخاباتی نامزدها روز پنجشنبه مورخ 29/11/1394 می باشد.

·         پایان زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 06/12/1394 می باشد.

·         ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها ( اعم از اینکه مرکز بخش، شهر یا روستا باشد )، شهرها و شهرستانها، به تفکیک برادران و خواهران دایر می شود.

نکته 1: در شهرهای بزرگ، می توان در منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی دایر نمود. ( موضوع مشمول نواحی شهرداری نمی شود )

نکته 2: در مواردی که یک منطقه، چندعنوان از عناوین فوق الذکر را ( مثل مراکز شهرستان ها که هم مرکز بخش و هم مرکز شهرستان می باشند ) داشته باشد، در حکم یک عنوان می باشد.

نکته 3: ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی قانونی نامزدها، درآن ساماندهی و انجام می شود.

·         الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی در مکانهایی که توسط شهرداری ها یا دهیاریها تعیین شده است.

·         چاپ و استفاده از عکس صرفا محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور، کارت و تراکت بوده و قطع آن حداکثر  10 * 15 سانتی متر می باشد.

توجه: زندگی نامه و جزوه هر نوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15 * 20 سانتی متر تجاوز کند.

·         اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها و یا استفاده از نظر ایشان در تبلیغات داوطلب به شرطی که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیئت اجرایی شده باشد.

·         ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزده های انتخاباتی و طرفداران آنان.

·         اعلام و مطرح نمودن شایستگی های داوطلبان توسط هواداران در چارچوب قانون.

·         درج نظر اقشار، مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه مبنی بر حمایت ایشان از کاندیدای معین، در صورتی که قبلا بصورت کتبی به نامزد مربوطه اعلام شده باشد.

·         نصب تابلو در محل ستاد انتخاباتی نامزد به منظور مشخص کردن آن.

توجه: نصی بنر و پارچه در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران اشکال ندارد.

·         انجام تبلیغات به صورت مشترک توسط نامزدهای انتخاباتی.

·         نصب و استفاده از بلندگو، ویدئو پروژکتور و تلویزیون های تبلیغاتی و ...... صرفا در داخل ستاد تبلیغاتی نامزد و محل سخنرانی وی.

·         ارسال پیامک (SMS) با رعایت سایر ضوابط مربوطه

·         مصونیت نامزد از هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدها، انتخاباتی توسط عموم.

 

ه – ممنوعیت های قانونی و تکالیف در زمان تبلیغات:

·        الصاق و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر، پلاکارد و پارچه های تبلیغاتی ( بجز در محل هایی که توسط شهرداریها و دهیاریها در نظر گرفته شده است.)

توجه: مقصود از پلاکارد، هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک از جمله مصادیق آن است.

·        انجام هرگونه دیوار نویسی.

·        راه انداختن کاروانهای تبلیغاتی یا راهپیماییهای خیابانی.

·        پاره یا معدوم یا مخشوش نمودن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در زمان قانونی تبلیغات در محل های مجاز الصاق شده است.

·        استفاده از بلندگوهای ثابت و سیار، ویدئو پروژکتور و تلویزیون های تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی، ستاد و امثال آن.

·        انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، از طریق صدا وسیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد.

·        فعالیت کارمندان دولت در ساعات اداری.

·        استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت خانه ها و ادارات، شرکته ای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکته ا و سازمان های وابسطه به آنها و نهادها و موسسات استفاده مننده از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) و موسسات و نهادها یی که دارایی آنان از اموال عمومی است ( همانند بنیاد مستضعفان ) و همچنین در اختیار گزاشتن وسایل و امکانات مزبور برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی.

تذکر: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات فوق، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

·         تبلیغ له یا علیه هریک از داوطلبان انتخاباتی توسط اعضای هیئت اجرایی و نظارت.

·         تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری، یا بخشداری.

·         درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی و یا درج خلاف واقع مطلبی که دال بر انصراف یا حمایت گروه یا اشخاص از نامزد معینی باشد توسط مطبوعات، نشریات و غیر آنها.

توجه: نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است در صورتی که نشریه منتشر نشود مسئول آن باید یا هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. در غیر مطبوعات و نشریات نیز نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

·         تبلیغ علیه داوطلبان دیگر توسط داوطلبان نمایندگی یا طرفداران آنان.پ

·         تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

·         اخلال در امر انتخابات.

و: حقوق قانونی نامزدها در شعب اخذ رای:

·        تعیین یک نفر نماینده برای شعب اخذ رای توسط هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکا و معرفی ایشان به هیئت نظارت حوزه انتخابیه به طریق زیر:

o       حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

o       حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

o       حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده.

·        هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

o       خوشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

o       خویشاوندی سببی: همسرو پدر، مادر، برادر و خواهر او

ز – تکالیف قانونی نامزدها جهت معرفی نماینده برای شعب اخذ رای:

·        نامزدها حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای فهرست مشخصات سجلی و یک قطعه عکس 4 * 3 نمایندگان خود در شعب اخذ رای را به هیئت نظارت حوزه انتخابیه ارئه نمایند.

تذکر: تامین نیاز های نمایندگان نامزدها در روز اخذ رای بر عهده شخص نامزد می باشد.

 

ح – تکالیف هیئت نظارت حوزه انتخابیه در خصوص نمایندگان معرفی شده نامزدها برای شعب اخذ رای:

·         صدورکارت نمایندگان نامزدها حداکثر 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای و تحویل آن به نامزد مربوطه.

·         درج شماره شعبه یا شعب اخذ رای در کارت نماینده نامزد.

·         الصلق عکس به کارت نماینده نامزد در شعب اخذ رای.

ط – حقوق نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای:

·        حضور در شعب اخذ رای تا پایان زمان رای گیری، شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه.

تذکر1: پس از پایان زمان اخذ رای درب های شعیه اخذ رای بطور کامل بسته می شود و هیچکس حق ورود و خروج از شعبه اخذ رای را ندارد.

تذکر2: چنانچه نماینده نامزد در شعبه اخذ رای له یا علیه نامزدی تبلیغ نماید، برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.

تذکر3: برابر قانون عدم حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای مانع از ادامه کار انتخابات نمی شود.

تذکر4: حضور دیگر افراد به جز مسئولین ( مسئولین و اعضای صندوق های اخذ رای، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور، نمایندگان نامزدها ) در شعب اخذ رای تحت هرعنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مامورین انتظامی و مسئولین در صندوق های اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده ( 75 ) محکوم خواهند شد.

 

ی – تکالیف نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای:

·         در صورت مشاهده تخلف در شعبه اخذ رای، مراتب را بدون دخالت به هیئت های اجرایی و نظارت یا نماینده ایشان در شعبه اخذ رای کتبا اعلام نمایید.

·         عدم تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی در شعبه اخذ رای.

·         عدم حضور در محل انتظار افراد حاظر در صف اخذ رای یا محوطه در نظر گرفته شده برای رای دهندگان جهت نوشتن آرا.

تذکر: نوشتن رای برای رای دهندگان توسط کلیه افرادی که بنحوی از انحا در شعبه وظیفه ای بعهده دارند، ممنوع است.

·         الصاق کارت شناسایی.

تذکر: نماینده نامزد به شخصی اطلاق می شود که کارت نمایندگی نامزد ( صادر شده از هیئت نظارت مربوطه ) را همراه داشته باشد.

ک – تکالیف مسئولین شعبه در برابر نمایندگان نامزدها:

·         بررسی کارت نماینده نامزد ( اصالت کارت و تطابق با شماره اخذ رای )

·         عدم اجازه حضور به افرادی که خود را بعنوان نماینده نامزد معرفی می نمایند ولی کارت شناسایی معتبر را ( صادر شده از هیئت نظارت مربوطه ) همراه ندارند.

تذکر: ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد.

·         چنانچه نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای له یا علیه نامزدی تبلیغ کنند یا اینکه در کار اعضای شعبه اخذ رای و ناظران شورای نگهبان دخالت کنند، مراتب صورت جلسه گردیده و برابر قانون با ایشان برخورد شود.

تذکر: همراه داشتن هرگونه آثار یا نماد تبلیغاتی اعم از عکس، پارچه و .......  که نشانگر تبلیغ له یا علیه نامزدها باشد، در شعب اخذ رای ممنوع است و در صورت عدم رعایت این موضوع از طرف نماینده نامزد، پس از تذکر اولیه، مراتب صورت جلسه قردیده و برابر قانون با ایشان برخورد شود.

·         تعیین محل استقرار نماینده نامزد، به نحوی که با محل استقرار اعضای شعبه و صندوق اخذ رای فاصله مناسب داشته باشد. البته درحدی که بتواند بر روند اخذ رای احاطه کلی داشته و مراحل اخذ رای را ببیند.

·         جلوگیری از حضور نماینده نامزد در محل صف افراد منتظر جهت رای دادن یا محوطه در نظر گرفته شده برای رای دهندگان جهت نوشتن آرا.

·         در پایان زمان اخذ رای و پس از بستن کامل درب ها، از آنجا که هیچکس حق ورود و خروج از شعبه اخذ رای را ندارند، لذا تا پایان مرحله شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه ( فرم 71/الف ) و اتمام کار شعبه اگر نماینده نامزد در شعبه حضور داشته باشد حق خروج و اگر خارج از شعبه باشد حق ورود ندارد.

تذکر: اگر در کارت نماینده نامزدی شماره چند شعبه اخذ رای درج شده باشد و نماینده نامزد از یک شعبه اخذ رای خارج و به محل شعبه اخذ رای دیگری که در کارت وی درج شده مراجعه نماید و این مراجعه  پس از پایان زمان اخذ رای و بستن کامل درب شعبه اخذ رای به منظور شمارش آراء باشد، نماینده نامزد حق ورود به شعبه اخذ رای مذکور را ندارد.

ل – آگاهی از نحوه اعلام شکایات و رسیدگی به آن:

·        از زمان تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، کسانی که در خصوص انتخابات شکایت دارند، می توانند به هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه شکایت مستند خود را تسلیم نمایند.

توجه: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

·         برابر قانون، صرفا شکایاتی که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( درصورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد، قابل رسیدگی خواهند بود.

تذکر1: طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

تذکر2: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

·         هیئت های اجرایی مرکز حوزه انتخابیه موظف است حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نماید.

·         هیئت های اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا جند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

تذکر: چنانچه ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

·         توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه مستند بر قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان است.