1397/04/03
فرهنگ و هنر

الف- موسسه قرآنی

 

تعداد

8

 

 

 

 

ب-  کانون فرهنگی مساجد

تعداد

23

 

 

 

 

پ-  مجتمع فرهنگی

تعداد

3

 

 

 

ت-  کانون تبلیغاتی و آگهی

تعداد

6

 

 

 

 

ج-  موسسه فرهنگی

تعداد

2

 

 

 

چ-  دفتر نمایندگی مطبوعات

تعداد

13

 

 

 

ح-  نمایندگی خبرگزاری ها

تعداد

4

 

 

 

خ-  سینما

تعداد

نوع

نام

1

دو سالنه

نخل

 

د- کتابخانه های عمومی

تعداد

نوع

5

نهاد

2

مشارکتی

 

ذ- چاپخانه

 

تعداد

نوع

4

عادی

1

دیجیتال

جمع کل

5

 

 

ر- هنرمندان و انجمن های هنری

تعداد هنرمندان

500 نفر

تعداد انجمن های هنری

7

نام انجمن های هنری

1-فیلم و عکس 2-خوشنویسی 3-شعر 4-داستان 5- نمایش 6-هنرهای تجسمی 7-موسیقی