1397/04/03
شرایط اقلیمی

1-    آب و هوای گرم و مرطوب

2-    بارش بسیار کمتر از میزان متوسط کشور (mm  250 متوسط کشور )

3-    وجود رودخانه های پر آب کارون ، اروند و بهمنشیر

4-    خاک آبرفتی با PH  قلیایی

5-    EC بالای آب رودخانه ها