1397/04/03
موقعيت جغرافيايي شهرستان خرمشهر

قرارگیری  در منتهی الیه خاک سرزمینی کشور جمهوری اسلامی ایران در جنوب غربی کشور و استان خوزستان و دارای قریب به 90 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق

قرارگیری در عرض جغرافیایی شمالی  30 درجه و طول جغرافیایی شرقی  48 درجه

ارتفاع متوسط از سطح دریا 5 متر و منتهی به بندر خرمشهر در محل تلاقی کارون و اروند

 

مساحت : 5/67 کیلومتر مربع